Rosalie Buttisholz GmbH
Dorf 8
6218 Buttisholz
rosaliebuttisholz.ch/